Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Odkryj Ski amade" ("Regulamin").


§ 1. Postanowienia ogólne.1. Organizatorem konkursu o nazwie "Odkryj Ski amade" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest

p-format Marketing&Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Próchinka 43, 90-712 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328089 , kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP

947-196-09-74, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://nanarty.sport.pl/narty/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w okresie od dnia 30 stycznia 2013 roku do dnia 17 lutego 2013 roku, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 30 stycznia 2013 r. od godz. 14:00 do 17 lutego 2013 r. do godz. 23:59:

a)prawidłowo wypełnić formularz konkursowy tj.
.Udzielić poprawnych odpowiedzi na 4 (cztery) zamknięte pytania konkursowe opublikowane w Serwisie,
.Udzielić odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe wskazane na stronie konkursowej w Serwisie, przy czym odpowiedź nie może przekroczyć 1000 znaków bez spacji;
b)podać swoje dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię oraz nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody.


2. Przesłanie formularza konkursowego następuje po wybraniu przez uczestnika opcji "Wyślij" umieszczonej w formularzu, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza konkursowego.3. Każdy z uczestników może w ramach niniejszego Konkursu przesłać dowolną ilość zgłoszeń za pomocą formularza konkursowego, jednakże jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.4. Po przesłaniu formularza konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5.Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.


6. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 8 (osiem) osób, które poprawnie odpowiedzą na pytania zamknięte, a ich odpowiedź na pytanie opisowe zostanie wyróżniona przez jury.3. Wyłaniając zwycięzców jury kierować się będzie w szczególności pomysłowością, kreatywnością i poczuciem humoru oraz poziomem merytorycznym udzielonych odpowiedzi. O przyznaniu poszczególnych nagród konkretnym Zwycięzcom jury decyduje w sposób uznaniowy.4. Spośród zwycięzców spełniających warunki określone w ust. 1-3 powyżej, jury wskaże:

a)laureata pierwszego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt a) Regulaminu,
b)czworo laureatów drugiego miejsca, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 pkt b) Regulaminu,
c)troje laureatów trzeciego miejsca, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 pkt c) Regulaminu.
5W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.


6. Organizator do dnia 18 lutego 2013 roku opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

§ 5. Nagrody.1. Nagrodami w Konkursie są:

a)zestaw składający się z nagrody rzeczowej tj. voucher na pobyt w Salzburgu dla 2 osób obejmujący 2 noclegi w hotelu 4* ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym typu standard oraz 2 karty turystyczne Salzburg Card, ważny do 31.12.2013 roku z wyjątkiem sezonu festiwalowego, adwentu, Bożego Narodzenia i sylwestra i dwa 6-dniowe karnety narciarskie obowiązujące w regionie Ski-amade, ważne w sezonie zimowym 2012/13 oraz nagrody pieniężnej w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - dla uczestnika określonego w § 4 ust. 4 pkt a) Regulaminu,
b)zestaw składający się z nagrody rzeczowej tj. voucher na pobyt w Salzburgu dla 2 osób obejmujący 2 noclegi w hotelu 4* ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym typu standard oraz 2 karty turystyczne Salzburg Card, ważny do 31.12.2013 roku z wyjątkiem sezonu festiwalowego, adwentu, Bożego Narodzenia i sylwestra oraz nagrody pieniężnej w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - dla uczestnika określonego w § 4 ust. 4 pkt b) Regulaminu.
c)zestaw składający się z nagrody rzeczowej tj. 6-dniowy karnet narciarski obowiązujący w regionie Ski-amade ważny w sezonie zimowym 2012/13 oraz nagrody pieniężnej w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - dla uczestnika określonego w § 4 ust. 4 pkt c) Regulaminu.


2. Przed wydaniem nagród, o których mowa powyżej, Fundator potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagród (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Nagrody konkursowe, o których mowa w ust 1 pkt a), b), c), zostaną wysłane przez Fundatora pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

5. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu lub nie odebrał przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wysłania przez Fundatora. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Współorganizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Odkryj Ski amade". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).


2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.§ 7. Ochrona danych osobowych.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.§ 8. Postanowienia końcowe.

1.Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.


2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.